Notowania

MMA Zamknięcie linii kredytowej

Zarząd „Małkowski-Martech” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że dnia 09 sierpnia 2019 roku zamknięta została linia kredytowa wynikająca z umów zawartych z mBank S.A. (mBank) na:
1. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,5 mln zł. 2. Kredyt obrotowy w wysokości 2,0 mln zł. W związku z zawarciem przez Emitenta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umów kredytowych (Raport ESPI nr 5/2019 z dnia 11 lipca 2019) oraz całkowitą spłatą zadłużenia Spółka oraz mBank postanowiły podpisać aneksy do zawartych umów o wcześniejszym wygaszeniu limitów kredytowych. Pierwotna data obowiązywania limitów wynikający z umów kredytowych mBank przypadała na dzień 31 sierpnia 2019r..

Inne komunikaty