Notowania

KETY: strona spółki
12.08.2019, 14:49

KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 12 sierpnia 2019 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 17.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, posiadających kod ISIN PLKETY000011. Datą rejestracji akcji serii G i H w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 14 sierpnia 2019 roku.
Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty