Notowania

HELIO: strona spółki
13.08.2019, 17:10

HEL Korekta treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A. z siedzibą w Wyględach

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku, informujących o ogłoszeniu przez (1) Spółkę oraz (2) Leszka Wąsowicza („Wzywający”) za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dnia 3 lipca 2019 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, poza akcjami posiadanymi przez Wzywających, tj. 1.143.000 (słownie: milion sto czterdzieści trzy tysiące) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez Spółkę i uprawniających do wykonywania 22,86 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa”) („Wezwanie”), niniejszym informuje o korekcie treści Wezwania w pkt 19:
dotychczasowe wyrażenie o treści: „Od osób, które złożą zapisy od dnia 10 września 2019 roku do zakończenia przyjmowania zapisów, przewidywany dzień transakcji przypada w dniu 25 września 2019 roku.” otrzymuje nową następującą treść: „Od osób, które złożą zapisy po dniu 6 września 2019 roku do zakończenia przyjmowania zapisów, przewidywany dzień transakcji przypada w dniu 25 września 2019 roku.” Treść pozostałych punktów Wezwania pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty