Notowania

ABCDATA: strona spółki
13.08.2019, 17:38

ABC Złożenie wniosku do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 125.266.899 akcji Spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLABCDT00014, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 125.266.899 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty