Notowania

PEKABEX: strona spółki
13.08.2019, 17:56

PBX Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z DNB Bank Polska S.A. (dalej „DNB”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktu, w łącznej kwocie 7.600.000 EUR. Uwzględniając wartość przedmiotu wcześniejszych transakcji tego typu zawartych przez Spółkę z DNB w 2019 roku, łączna wartość tego typu transakcji zawartych przez Spółkę z DNB w roku 2019 wynosi 20.300.000 EUR.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę w tym roku z DNB przekracza w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

Inne komunikaty