Notowania

IDH: strona spółki
14.08.2019, 11:36

IDH Zawarcie istotnej umowy

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej "Emitent", informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku podpisał porozumienie "datio in solutum" czyli spełnienie świadczenia niepieniężnego w miejsce należnego świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 453 k.c. Spółka Layopi S.A. wykupiła obligacje własne w ilości 50.000 pięćdziesiąt tysięcy sztuk serii A o wartości 100,00 zł każda wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień 14 sierpnia 2019 roku.
Emitent o objęciu ww. obligacji informował raportem ESPI nr 7/2018 w dniu 23.10.2018. W miejsce świadczenia pieniężnego spółka Layopi S.A. przeniosła na Emitenta świadczenie niepieniężne, wymagalną i bezsporną wierzytelność o wartości nominalnej 4.820.000,00 zł. Różnicę w kwocie 297.437,61 zł pomiędzy kwotą wierzytelności, a wykupowanymi obligacjami wraz z odsetkami spółka Layopi S.A. zapłaci przelewem w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty