Notowania

AGROMEP: strona spółki
14.08.2019, 14:41

AGP Skup akcji własnych – stopień realizacji programu

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 roku działając na podstawie Uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 4/2019), Emitent dokonał transakcji nabycia akcji własnych, która odbyła się poza rynkiem NewConnect a nabytych zostało 51.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za sztukę.
W wyniku dokonania powyższej transakcji łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. wynosi 115.383 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, odpowiadających 115.383, tj. 2,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 3,54% kapitału zakładowego Emitenta.

Inne komunikaty