Notowania

WORKSERV: strona spółki
14.08.2019, 17:12

WSE Podsumowanie emisji akcji serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), które zostały wyemitowane w ofercie prywatnej na podstawie Uchwały Nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2018 r., przedstawionej w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 55/2018 („Uchwała NWZ”), z przeznaczeniem do objęcia przez osoby uprawnione będące kluczowymi członkami kadry zarządczej („Osoby Uprawnione”), w wykonaniu praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale NWZ.
W okresie od 30 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r., spośród będących przedmiotem oferty 291.000 Akcji, 17 Osób Uprawnionych objęło łącznie, za wkłady pieniężne (gotówkowe), 163 250 Akcji, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 złotych za jedną Akcję. Wartość przeprowadzonej emisji Akcji (iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 244 875,00 złotych. Dotychczas nie poniesiono kosztów podlegających zaliczeniu do kosztów emisji Akcji. Koszty poniesione na dalszym etapie (w szczególności w związku z pośrednictwem firmy inwestycyjnej w procesie zapisu Akcji na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych Osób Uprawnionych) zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tj. koszty emisji Akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych; o tych kosztach Spółka poinformuje szczegółowo po ich identyfikacji. Nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych Akcji nastąpi wraz zapisaniem akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych w wyniku ich dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. (co będzie stanowić odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych); informację o tym Spółka przekaże odrębnie w stosownym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757), w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-18
WSE Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Appointment of members of the supervisory board
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE Powołanie członków Rady Nadzorczej
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-4,95
2019-10-18
WSE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-3,81
2019-10-18
WSE Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-2,86
2019-10-18
WSE Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-2,86
2019-10-17
WSE Correction of the current report no 75/3019 – Resignation of the supervisory person
1,05
-6,57
2019-10-17
WSE Korekta raportu bieżącego nr 75/3019 - Rezygnacja osoby nadzorującej
1,05
-6,29