Notowania

POLWAX: strona spółki
16.08.2019, 12:27

PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Leszka Sobika działającego w imieniu własnym, a także w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej w trybie art. 69 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 25%.
Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku dokonania przez akcjonariusza transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 14.08.2019 r. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna szczegółowa: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
PWX Czasowe wstrzymanie prac prospektowych
2,90
+1,90
2019-10-21
PWX Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.
2,96
-1,86
2019-10-18
PWX Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego
3,06
-3,44
2019-10-17
PWX Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
3,00
+1,66
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62
2019-09-11
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,23
+0,78