Notowania

ECK Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) Treść raportu: Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 9 listopada 2018 roku („Umowa”) pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient”) a mBank S.A., z siedzibą w Warszawie („Bank”). Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej: a) 300.000,00 zł w okresie do dnia 19.08.2019 r.; b) 800.000,00 zł w okresie do dnia 20.08.2019 r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Spółki. Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 17.09.2020 r. Emitent zobowiązany jest do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18.09.2020 r. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Inne komunikaty