Notowania

AIN Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od DATEX sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie udziału powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment SA.

Załączniki

Inne komunikaty