Notowania

ONICO: strona spółki
23.08.2019, 20:02

ONC Wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu

Zarząd Onico S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 22 sierpnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu (dalej „Zabezpieczenie”) wydanym w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Śródmieście w Warszawie oraz powziął informację o wszczęciu w dniu 14 sierpnia 2019 r. postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu na podstawie tytułu wykonawczego tj. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu na wniosek wierzyciela tj. spółki Baza Paliw sp. z o.o. w celu zabezpieczenia jej roszczeń o zapłatę kwoty zabezpieczenia wynoszącej łącznie 2.028.522,62 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu oraz postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, egzekucja będzie prowadzona według następujących sposobów: (1) ruchomości, (2) rachunków bankowych, (3) innych wierzytelności, oraz (4) innych praw majątkowych Spółki.

Inne komunikaty