Notowania

DIGITAL: strona spółki
29.08.2019, 15:08

DGL Zawarcie umowy inwestycyjnej.

1. Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. zawarł umowę inwestycyjną na podstawie której pan Grzegorz Wanio oraz pan Jerzy Szulwic (Inwestorzy) objęli 1200 udziałów w kapitale Digital Avenue Sp. z o.o. (Spółka). Udziały te stanowią 50% w kapitale zakładowym Spółki. Udziały zostały objęte za kwotę 60 tys. zł. Jednocześnie Inwestorzy zobowiązali się udzielić Spółce pożyczek w kwocie 240 tys. zł.
Jeżeli w terminie 2 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej Inwestorzy nie odkupią od Emitenta udziałów w Spółce na zasadach określonych w pkt 2, pożyczki zostaną skonwertowane na udziały w Spółce. W wyniku konwersji pożyczek na udziały Inwestorzy obejmą po jednym udziale za kwoty równe udzielonym pożyczkom, jednocześnie Emitent obejmie 2 udziały w Spółce po cenie równej wartości nominalnej. W wyniku podwyższenia kapitału, Emitent oraz Inwestorzy będą posiadali równą liczbę głosów w Spółce. 2. Emitent złożył Inwestorom nieodwołalną, bezwarunkową oferty sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych w Digital Avenue Sp. z o.o. za cenę wskazaną poniżej, która będzie uzależniona od terminu złożenia przez inwestorów oświadczenia o przyjęciu oferty w sposób wskazany poniżej: a) w terminie do 1 roku od dnia złożenia oferty, łączna cena sprzedaży będzie równa 500 tys. zł.; lub b) w terminie do 2 lat od dnia złożenia oferty, łączna cena sprzedaży będzie równa 700 tys. zł.; c) w przypadku złożenia przez Inwestorów oświadczenia w terminie do 1 roku od dnia złożenia oferty co do połowy udziałów, zaś w terminie do 2 lat od dnia złożenia oferty co do pozostałej połowy udziałów, to cena sprzedaży wyniesie kolejno 250 tys. zł., a następnie 350 tys. zł. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej prezesem Digital Avenue Sp. z o.o. został pan Jerzy Szulwic. Celem Inwestorów i Emitenta jest kontynuacja dotychczasowej działalności Digital Avenue Sp. z o.o. oraz zwiększenie wartości Spółki. Pan Jerzy Szulwic jest praktykiem rynku prasowego i cyfrowego, twórcą wielu udanych projektów wydawniczych. Doświadczenie zdobywał m.in. w wydawnictwie Hearst Marquard Publishing oraz w Wydawnictwie Bauer. W latach 1998- 2009 jako dyrektor wydawniczy i wiceprezes brał udział w rozwoju trzech segmentów prasy, wprowadzał nowe tytuły i rozwijał istniejące. Od roku 2015 specjalizuje się w tworzeniu portali internetowych, wykorzystaniu technologii dla mediów i reklamie internetowej.

Inne komunikaty