Notowania

GETBACK: strona spółki
29.08.2019, 20:51

GBK Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok

W uzupełnieniu do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz 37/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent) - działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje o tym, iż raport roczny Emitenta za 2018 rok i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 r. nie zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2019 r.
Głównym powodem, jest rekomendowana przez biegłego rewidenta, konieczność dokonania przez Emitenta ponownej wyceny portfeli wierzytelności począwszy od dnia bilansu otwarcia 2018 r (czyli na dzień 31.12.2017). Wpływ na wskazaną zmianę terminu publikacji raportów ma również utrata zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A. i przejściowa utrata przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych. W konsekwencji utraty licencji przez Saturn TFI S.A., Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). Podpisy osób reprezentujących Spółkę.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
GBK Zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji
3,75
0,00
2019-10-16
GBK Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-11
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-06
GBK Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00