Notowania

GETBACK: strona spółki
6.09.2019, 23:25

GBK Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę

GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o złożeniu przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Fundusze Lartiq") przeciwko Emitentowi łącznie 9 pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln PLN (słownie: sto i piętnaście milionów PLN) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego.
Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z 9 spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd. Dwa wnioski o udzielnie zabezpieczenia nie zostały jeszcze przez sąd rozpoznane W przypadku pięciu z wyżej powołanych pozwów sąd, w postępowaniu upominawczym, wydał przeciwko Emitentowi nakaz zapłaty. Łączna kwota, na którą opiewają ww. nakazy zapłaty, wynosi 64 440 713,55 PLN. Na kwotę tą składają się dochodzone przez Fundusze Lartiq, należności główne, skapitalizowane odsetki oraz koszty postępowania sądowego. W przypadku jednego z wyżej powołanych pozwów, sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym. W przypadku trzech z wyżej powołanych pozwów, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty. Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami. Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności objętych wszystkimi powołanymi wyżej pozwami. W związku z powyższym Emitent informuje, że we wszystkich sprawach w których został wydany nakaz zapłaty, Emitent - z zachowaniem terminu ustawowego – wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości. Zgodnie z art. 505 Kodeksu Postępowania Cywilnego, po wniesieniu przez Emitenta prawidłowego sprzeciwu, każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc (przestanie istnieć) a dalsze postępowanie w sprawach wszczętych wniesionymi pozwami toczyć się będzie na drodze właściwego postępowania (zwykłego lub odrębnego) według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądami pierwszej instancji. Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-16
GBK Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-11
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-06
GBK Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok
3,75
0,00