Notowania

MIRBUD: strona spółki
9.09.2019, 15:25

MRB Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że w dniu 9 września 2019 r. dostarczono do Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisaniu w dniu 31 lipca 2019 roku podwyższonego kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna, do kwoty 6 000 000,00 zł.
Kapitał zakładowy został podwyższony w drodze emisji 50.000.000 akcji serii „C” o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł każda. Informacja ta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”).

Inne komunikaty