Notowania

SARE: strona spółki
9.09.2019, 16:22

SAR Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej („Umowa”) z White Morecra Limited z siedzibą w Nikozji oraz OPOKA Ventures, zespółem specjalistów odpowiedzialnym za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez OPOKA TFI z siedzibą w Warszawie (łącznie „Inwestorzy”), dotyczącej sprzedaży przez Emitenta udziałów jednej z jego spółek zależnych.
Powyższa Umowa dotyczy objęcia przez Inwestorów udziałów spółki Adepto sp. z o.o. („Spółka”), co nastąpi po podwyższeniu kapitału zakładowego o 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nowych udziałów Spółki, tj. z 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Inwestorzy będą posiadali po 900 udziałów Spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, natomiast SARE S.A. będzie posiadała 1200 udziałów Spółki, stanowiących 40% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Inwestorzy obejmą łącznie 60% udziałów Spółki w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), który zostanie wykorzystany przez Spółkę na jej bieżące utrzymanie i dalszy rozwój biznesowy. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego związane będzie z konwersją części długu na kapitał, czyli zamianą części wierzytelności pożyczkowych Spółki wobec Emitenta w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na udziały w kapitale zakładowym Spółki. Pozostała część wierzytelności wobec SARE S.A. zostanie wraz z należnymi odsetkami zaspokojona, nie później niż w dniu zbycia przez Emitenta wszystkich posiadanych przez niego udziałów w Spółce, na rzecz Inwestorów lub w przypadku zbycia przez Inwestorów i Założyciela wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce na rzecz osoby/osób trzecich. W związku z powyższym w dacie zawarcia Umowy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałę o zmianie umowy Spółki i przyjmie nową umowę Spółki, w której zostaną dokonane zmiany m. in. dot. powoływania i odwoływania Zarządu, zmianie sposobu reprezentacji Spółki oraz ustanowienia Rady Nadzorczej w Spółce.

Inne komunikaty