Notowania

WORKSERV: strona spółki
10.09.2019, 16:46

WSE Odwołanie osoby zarządzającej

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu pana Paula Christodoulou z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym. Przyczyna odwołania nie została wskazana.
Podstawa prawna: 1.art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2.§ 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Iwona Szmitkowska - Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-18
WSE Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Appointment of members of the supervisory board
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE Powołanie członków Rady Nadzorczej
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-4,95
2019-10-18
WSE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-3,81
2019-10-18
WSE Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-2,86
2019-10-18
WSE Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-2,86
2019-10-17
WSE Correction of the current report no 75/3019 – Resignation of the supervisory person
1,05
-6,57
2019-10-17
WSE Korekta raportu bieżącego nr 75/3019 - Rezygnacja osoby nadzorującej
1,05
-6,29