Notowania

APR Informacja poufna – wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2019 r.

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Auto Partner dotyczące II kwartału 2019 roku:
1.Przychody netto ze sprzedaży: 392,9 mln PLN (+29,49% vs II kw. 2018) 2.Zysk brutto na sprzedaży: 96,3 mln PLN (+22,26% vs II kw. 2018) 3.Zysk z działalności operacyjnej: 19,2 mln PLN (-13,24% vs II kw. 2018) 4.Zysk netto: 13,5 mln PLN (-23,82% vs II kw. 2018) Na powyższe wyniki miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak: - niższa przejściowo marża brutto w maju i czerwcu br. związana z działaniami Spółki w celu pozyskania nowych rynków zbytu (nowe rynki oraz odbiorcy), - wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej występującej wśród kadry Spółki, - wyższe koszty logistyki związane z otwarciami nowych filii oraz nowych kierunków eksportowych, jak również wzrost stawek na rynku transportowym, - konieczność utworzenia rezerwy w wysokości 630 tys. PLN w związku z ryzykiem niewypłacalności odbiorcy. Jednocześnie Emitent informuje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne skonsolidowane wyniki finansowe oraz operacyjne za II kwartał 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku Grupy Kapitałowej Auto Partner w dniu 17 września 2019 roku.

Inne komunikaty