Notowania

ONICO: strona spółki
10.09.2019, 17:41

ONC Cofnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Zarząd Onico S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka weszła w posiadanie informacji o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezesa URE”) dotyczącej cofnięcia Spółce z urzędu z upływem dnia 31 sierpnia 2019 r. koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą na okres od 5 maja 2009 r. do 1 stycznia 2030 r. udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2014 r.
Emitent był zobowiązany na mocy ustawy Prawo Energetyczne do przedstawienia zabezpieczenia na kolejny okres wykonywania działalności objętej ww. koncesją na miesiąc przed terminem wygaśnięcia tego zabezpieczenia tj. do dnia 31 lipca 2019 r. Emitent nie przedstawił Prezesowi URE zabezpieczenia majątkowego na kolejny okres wykonywania działalności, co wiązało się z brakiem zawarcia porozumienia z Bankami, o czym informowano w odrębnym komunikacie bieżącym Raport bieżący nr 15/2019. Emitent oraz spółki zależne od Emitenta z grupy Onico nadal posiadają koncesję OPC na obrót w kraju paliwami, koncesję koncesji MPC i WPC, tj. na magazynowanie paliw ciekłych i przeładunek paliw ciekłych (LPG) oraz na wytwarzanie paliw ciekłych (LPG) na terenie morskiego terminalu w Gdyni oraz terminalu w Plancie. Emitent planuje prowadzenie procesu sanacji w oparciu o wykorzystanie posiadanych w ramach grupy koncesji oraz stopniowe poszerzanie działalności podstawowej.

Inne komunikaty