Notowania

IQP: strona spółki
10.09.2019, 17:48

IQP Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem za I półrocze 2019 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 18 września 2019 roku, Zarząd Emitenta w dniu 10 września 2019 roku rozpoznał konieczność utworzenia w spółce zależnej IQ Venture Capital s. a r.l. odpisu aktualizującego należność od spółki Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 950 tys. zł wynikającą z tytułu sprzedaży akcji No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
Odpis zostanie ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019, w pozycji pozostałe koszty i obciąży bezpośrednio skonsolidowany wynik finansowy. Dokonanie powyższego odpisu wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty należności wykazanych w bilansie Grupy Kapitałowej Emitenta i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Decyzja Zarządu Spółki o dokonaniu odpisu aktualizującego należność została podjęta przy zachowaniu ostrożności, po analizie terminu płatności, ocenie ryzyka spłaty należności oraz ocenie sytuacji Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Zastrzeżenie: Prezentowane powyżej wartość mają charakter szacunkowy, nie są ostatecznie zaakceptowane przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Ostateczny wynik zostanie przedstawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 rok, które zostanie opublikowane w dniu 18 września 2019 roku.

Inne komunikaty