Notowania

IDEABANK: strona spółki
10.09.2019, 18:27

IDA AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 50/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 września 2019 r. powziął informację od spółki Tax Care S.A. („Spółka”) - podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta, o ustanowieniu przez sąd tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości Spółki. Jednocześnie Emitent został poinformowany o wydaniu przez sąd postanowienia o odmowie otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego („Postanowienie”). Postanowienie nie jest prawomocne. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Spółki, Spółka będzie się odwoływać od Postanowienia.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty