Notowania

TIG Zawiadomienie w związku z nabyciem akcji Spółki

Zarząd Tech Invest Group S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia, jakie Spółka otrzymała w dniu 10 września 2019 r. na podstawie art. 69 i art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty