Notowania

IDMSA: strona spółki
10.09.2019, 20:09

IDM Wyrok z powództwa przeciwko IDMSA

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (da-lej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że Spółka powzięła informację, iż w dniu 10.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w którym zasądził od IDMSA na rzecz Blue Point sp. z o.o. sp.k. kwotę 1.026.795,32 zł w sprawie o zapłatę. Powód dochodził kwoty 2.859.055,00 zł. Roszczenie Blue Point sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.832.260,00 zł zostało oddalone. W tym zakresie Sąd podzielił argumentację IDMSA. O przedmiotowym postępowaniu Spółka informowała w raportach okresowych w części dotyczącej postępowań sądowych.
Wydany wyrok jest nieprawomocny. Spółka wystąpi z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wydanego orzeczenia i na tej podstawie podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach prawnych w przedmiotowej sprawie. Roszczenie Blue Point sp. z o.o. sp.k., o którym mowa powyżej jest roszczeniem powstałym przed dniem 22.07.2014 r. tj. przed dniem ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. W przypadku prawomocnego zasądzenia przez sąd orzekający na niekorzyść IDMSA, wierzytelność Blue Point sp. z o.o. sp.k. zostanie objęta układem.

Inne komunikaty