Notowania

NXB Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 10.09.2019r.

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie(„Spółka”), podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nextbike Polska S.A., które odbyło się w dniu 10 września 2019r. :
1) LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty-posiadający 573.750 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki (uprawniających do dwóch głosów na jedną akcję) oraz 143.511 zdematerializowanych akcji Spółki posiadających kod ISIN PLNXTBK00018, dających łącznie 1.291.011głosów, co stanowiło 76,24% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 70,32% ogólnej liczby głosów. 2) Nextbike GmbH posiadający 191.250 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki (uprawnionych do dwóch głosów na jedną akcję), dających 382,500 głosów, co stanowiło 22,59% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 20,83% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty