Notowania

REMAK: strona spółki
11.09.2019, 10:18

RMK Zawarcie umowy na prace w CEZ Skawina S.A.

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano umowę z CEZ Skawina S.A. na wykonanie modernizacji turbiny kondensacyjno – upustowej typu WK-100-6M produkcji LMZ o numerze stacyjnym TG-3 w CEZ Skawina S.A..
Wartość umowy wynosi 8.949,0 tys. zł netto. Termin realizacji zadania do marca 2020 roku. Łączna suma kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia umownego netto. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wartość zastrzeżonych kar umownych w sytuacji, gdy kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody. Odpowiedzialność stron ograniczona jest do 100% wynagrodzenia netto. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

Inne komunikaty