Notowania

BENEFIT: strona spółki
11.09.2019, 17:40

BFT Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:
• przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 63.242 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwie) akcje Spółki; • oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 900,00 zł (dziewięćset 00/100 złotych); • Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 57.000.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów 00/100 złotych); • przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 16 września 2019 roku, a zakończy w dniu 20 września 2019 roku (godz. 16:00 czasu warszawskiego); • rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 27 września 2019 roku; • podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Oferta przeprowadzana jest zgodnie z zasadami programu nabywania akcji własnych określonych w uchwale nr 23/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz w uchwale Zarządu Spółki z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Oferta przeprowadzona jest w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku). Pełna treść Oferty znajduje się w załączniku do raportu. Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748 ze zm.). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Załączniki

Inne komunikaty