Notowania

IPOPEMA: strona spółki
11.09.2019, 19:46

IPE Aneksy do umów kredytowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z 12 września 2018 r. dotyczącego umów kredytowych zawartych z Alior Bankiem S.A. w dniu 22 lipca 2009 r., Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy zawartych w dniu dzisiejszym aneksów do ww. umów termin ich obowiązywania wydłużony został do 16 października br.
Umowy, o których mowa powyżej, dotyczą finansowania bieżących zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością maklerską. Więcej informacji dot. ww. umów zamieszczonych zostało m.in. w sprawozdaniu finansowym udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.ipopemasecurities.pl / Relacje inwestorskie / Raporty finansowe).

Inne komunikaty