Notowania

SARE: strona spółki
11.09.2019, 19:46

SAR Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI o numerze 46/2019 z dnia 09.09.2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SARE S.A. umowy inwestycyjnej („Umowa”). Umowa ta ma być zawarta z White Morecra Limited z siedzibą w Nikozji oraz OPOKA Ventures, zespołem specjalistów odpowiedzialnym za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez OPOKA TFI z siedzibą w Warszawie (łącznie „Inwestorzy”) i dotyczy objęcia przez Inwestorów oraz Emitenta nowych udziałów w jednej z jego spółek zależnych pod nazwą Adepto sp. z o.o. („Spółka”).
Przedmiotowa Umowa określa objęcie przez Inwestorów udziałów Spółki, które ma nastąpić po podwyższeniu kapitału zakładowego Adepto sp. z o.o. o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję 2000 (dwóch tysięcy) nowych udziałów Spółki, tj. z 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Inwestorzy będą wówczas posiadali po 900 (dziewięćset) udziałów Spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, natomiast SARE S.A. będzie posiadała 1200 (tysiąc dwieście) udziałów Spółki, stanowiących 40% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Inwestorzy obejmą łącznie 60% udziałów Spółki w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), który zostanie wykorzystany przez Spółkę na jej bieżące utrzymanie i dalszy rozwój biznesowy. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego związane będzie z konwersją części długu na kapitał, czyli zamianą części wierzytelności pożyczkowych Spółki wobec Emitenta w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na udziały w kapitale zakładowym Spółki. Pozostała część wierzytelności wobec SARE S.A. zostanie wraz z należnymi odsetkami zaspokojona, nie później niż w dniu zbycia przez Emitenta wszystkich posiadanych przez niego udziałów w Spółce, na rzecz Inwestorów lub w przypadku zbycia przez Inwestorów i Założyciela wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce na rzecz osoby/osób trzecich. Emitent przekaże do publicznej wiadomości informację o zawarciu przedmiotowej Umowy z Inwestorami raportem bieżącym ESPI.

Inne komunikaty