Notowania

MIRBUD: strona spółki
12.09.2019, 17:42

MRB Podwyższenie kapitału zakładowego MIRBUD S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Spółka”, „Emitent") informuje, że Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 11 września 2019 roku wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: "KRS") o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 2.873.947 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”. O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Emitent informował w raporcie bieżącym Spółki nr 37/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2019 r. oraz § 10A Statutu Spółki.
Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 8.536.644,70 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery 70/100) złotych i dzieli się na 85.366.447 akcji. Kapitał zakładowy ujawniony w KRS dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 85.366.447 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Struktura kapitału ujawniona w KRS po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: 1.000 (słownie: tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 347.908.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 647.291 (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 8) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty