Notowania

WIKANA: strona spółki
18.09.2019, 14:32

WIK Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że wskutek omyłki pisarskiej w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r. w nocie 6.7 „Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek” zostało zamieszczone nieaktualne zestawienie zawierające wykaz otrzymanych pożyczek, z którego wynika, że termin zapadalności wybranych pożyczek upłynął 31 grudnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r., podczas kiedy właściwy termin zapadalności tych pożyczek to 31 grudnia 2019 r.
W związku z zaistniałym błędem Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że publikacja skorygowanego w zakresie, o którym mowa powyżej, raportu okresowego za I kwartał 2019 r. nastąpi w dniu dzisiejszym. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty