Notowania

BRAND24: strona spółki
18.09.2019, 20:49

B24 Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], informuje, że w dniu 18 września 2019 r. do Spółki wpłynęło od Venture Inc SA zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), którego treść Spółka przekazuje poniżej:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam o zwiększeniu udziału z 9,55% do 10,55%, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą BRAND 24 sa z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „ Spółka” ). Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 10,55% nastąpiło w wyniku nabycia w dniach 16.09.2019, 17.09.2019 oraz 18.09.2019 r. w transakcjach sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w sumie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji Venture Inc posiadało 191.682 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden sześćset osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki BRAND 24 SA, co stanowiło 9,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniało do 191.682 głosów i stanowiło 9,55% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji Venture Inc SA posiada 211.682 akcje Spółki BRAND 24 SA, co stanowi 10,55% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawnia do 211.682 głosów i stanowi 10,55% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty