Notowania

OAT: strona spółki
19.09.2019, 14:54

OAT Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Raport okresowy za pierwsze półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 24 września 2019 roku. Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 27 września 2019 roku.

Inne komunikaty