Notowania

FDGAMES: strona spółki
19.09.2019, 22:13

FDG Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H i I na rynek NewConnect

Zarząd NO GRAVITY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) powiadamia, że w dniu 19 września 2019 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj. 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz 16.471.817 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Inne komunikaty