Notowania

INF Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019, przekazuje informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. powołanego z dniem 1.10.2019 r. przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A.
Urszula Bąkowska-Morawska Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Akademia Controllingu finansowego w grupach kapitałowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dwusemestralne studia podyplomowe (2019); Uniwersytet w Maladze, Wydział Ekonomii Biznesowej i Administracji, staż dydaktyczny w ramach programu Erasmus, doskonalenie kwalifikacji komunikacyjnych i dydaktycznych (rok 2016); Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki, studia doktoranckie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2006); Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, magister inżynier (2000). Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 2016 – obecnie - Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Wiceprezes Zarządu; 2009 – obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, adiunkt; 2007 – 2010 – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, adiunkt, Dyrektor Kolegium Studiów Podyplomowych; 2006 – 2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania w Wałbrzychu, wykładowca; 2006 – Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Wałbrzych, kierownik działu administracyjno-technicznego. Ponadto: Autorka licznych, 43 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach i monografiach naukowych. Uczestnik i referent 20 konferencji naukowych, w tym 3 konferencji zagranicznych (Czechy, Portugalia, USA). Inicjator, organizator i współtwórca merytoryczny wielu edycji menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie: menedżer turystyki i hotelarstwa, menedżer SPA. Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty