Notowania

NEWAG: strona spółki
24.09.2019, 14:20

NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych 10 lokomotyw

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2018 („Umowa”).
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego kolejnych 10 lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”). Łączna wartość opcji wynosi 149 441 040,00 zł netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 448 323 120,00 zł netto, z czego 432 000 000,00 zł netto stanowi wynagrodzenie z tytułu dostawy Lokomotyw oraz świadczeń dodatkowych płatne proporcjonalnie po dostawie każdej Lokomotywy, a pozostałą część stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do przebiegu Lokomotyw. Dostawy Lokomotyw stanowiące przedmiot opcji będą wykonywane przez Spółkę w roku 2020 według ustalonego przez Strony harmonogramu. W związku z uzgodnieniem przez Strony, że oświadczenie o skorzystaniu z opcji może być złożone przed terminem określonym pierwotnie w Umowie, Spółka przyjęła oświadczenie o opcji i uznaje je za wiążące dla Stron. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty