Notowania

PIW Informacja dla Akcjonariuszy.

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r oraz raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 19.10.2018r. informuje, że w dniu 26.09.2019 roku Spółka podpisała porozumienie w zakresie Ugody pozasądowej dotyczącej sporu sądowego zawisłego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w sprawie skierowania przeciwko Spółce powództwa o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r. przez akcjonariusza Spółki, w którym sąd pierwszej instancji wydał w dniu 17.10.2018r. nieprawomocny wyrok, od którego apelację złożyła spółka Platynowe Inwestycje SE.
W wyniku zawartej Ugody Powód zobowiązał się najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po jej podpisaniu złożyć w ramach Postępowania pismo procesowe w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym cofnie w całości pozew w tej sprawie wraz ze zrzeczeniem się w całości roszczeń objętych pozwem, w celu doprowadzenia do umorzenia Postępowania i zakończenia sporu objętego Postępowaniem. Natomiast Spółka, mając na względzie treść art. 104 kpc, w przypadku cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń przez Powoda zrzeknie się w całości prawa do dochodzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przysługującego lub mogącego jej przysługiwać w niniejszej sprawie. Strony zobowiązały się do nie wnoszenia środków odwoławczych od orzeczenia o umorzeniu. W związku ze zobowiązaniem się Powoda do cofnięcia powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczeń w ramach Postępowania, Spółka Platynowe Inwestycje SE w dniu zawarcia niniejszej Ugody uiściła na rzecz Powoda kwotę stanowiącą równowartość zwrotu kosztów procesu poniesionych przez stronę powodową.

Inne komunikaty