Notowania

PEP: strona spółki
30.09.2019, 11:23

PEP Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 30 września 2019 r. Emitent zawarł aneks nr 1 ("Aneks”) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży ("Umowa Przedwstępna") 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Bałtyk I S.A. z 20 grudnia 2018 r., zawartej z Wind Power AS.
Na mocy Aneksu, termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date) wskazany w Umowie Przedwstępnej, został ustalony na 31 grudnia 2019 r. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Inne komunikaty