Notowania

AQUABB: strona spółki
30.09.2019, 15:22

AQU Informacja o uchwałach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 30 września 2019r.

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 30 września 2019r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Marię Hetnał, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w przedmiocie jej odwołania.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2019r. podjęło miedzy innymi uchwały w sprawie zmian Statutu „AQUA” S.A. objęte pkt. 10, 11 oraz 13 porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki objętej pkt. 12 porządku obrad, a dotyczącej zmiany § 40 Statutu Spółki. W związku ze zmianami Statutu Spółki, Zarząd „AQUA” S.A. informuje: 1. Został uchylony § 34 Statutu Spółki o brzmieniu: § 34 „Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach.” 2. Został uchylony § 43 Statutu Spółki o brzmieniu: § 43 „ Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.” 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło tekst jednolity Statutu zawarty w treści uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej załącznikiem.

Załączniki

Inne komunikaty