Notowania

INGBSK: strona spółki
30.09.2019, 16:37

ING Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z 20 września 2019 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 września 2019 roku Bank zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę pożyczki podporządkowanej („Pożyczka”).
Kwota Pożyczki wynosi 250 000 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro). Równowartość Pożyczki według kursu średniego NBP z 30 września 2019 roku wynosi 1 093 400 000 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,66%. Warunki finansowe Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty Pożyczki do kapitału Tier II. O otrzymaniu zgody KNF Bank poinformuje w odrębnym raporcie. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty