Notowania

ATREM: strona spółki
1.10.2019, 9:31

ATR Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.

Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach ("Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01 października 2019r. Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie z wniosku Spółki Przejmującej o wpisie w rejestrze przedsiębiorców połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Contrast Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka Przejmowana").
Połączenie spółek nastąpiło stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty