Notowania

NEWAG: strona spółki
1.10.2019, 13:43

NWG Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 6 września 2019 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując ww. raport półroczny omyłkowo nie zamieścił raportu biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, przyjmując, że załączony do raportu półrocznego raport biegłego obejmuje również swoim zakresem śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. W załączeniu „Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Newag S.A.” Pozostała zawartość raportu półrocznego pozostaje bez zmian.

Załączniki

Inne komunikaty