Notowania

ACTION: strona spółki
1.10.2019, 16:51

ACT Rejestracja przez Sąd połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji ze Spółką zależną

W nawiązaniu do raportów bieżących nr. 29/2019, 35/2019,38/2019, 42/2019 Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.10.2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji (jako spółki przejmującej) ze Spółką zależną: ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (KRS: 0000541597)- jako spółką przejmowaną.
Połączenia dokonano zgodnie z art. 492§1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Emitenta. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiadała bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej łączenie Spółek zostało przeprowadzone – bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515§1 KSH, art. 514 KSH); Zgodnie z art. 494 §1 k.s.h. z dniem 01.10.2019 r. (dzień połączenia) ACTION S.A. w restrukturyzacji wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ACTIONMED Sp. z o.o., Głównym przedmiotem działalności: - Emitenta jest handel hurtowy sprzętem elektronicznym i informatycznym; - ACTIONMED Sp. z o.o. jest handel detaliczny sprzętem medycznym.

Inne komunikaty