Notowania

PRT Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania i wyboru Prezesa Zarządu Spółki („Uchwała”). Na podstawie Uchwały odwołano Prezesa Zarządu Spółki – Pana Tomasza Malickiego ze składu Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 3 października 2019 r., godzinę 19:59 oraz powołano go ponownie w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 3 października 2019 r., godzinę 20:00.
Pan Tomasz Malicki w swojej karierze zawodowej związany był zarówno z międzynarodowymi, jak i z polskimi firmami. Współpracował z firmą Adidas, Ecco, Gino Rossi oraz Geox. Realizowane projekty dotyczyły EMEA. Jako ekspert wiodący oceniał również wnioski o dofinansowanie w projektach unijnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Tomasz Malicki prowadzi gościnne wykłady na uczelniach wyższych, w tym dla uczelni SWPS. Posiada szerokie doświadczenie poparte sukcesami w procesach zarządzania zmianą w firmach zarówno o profilu produkcyjnym, jak i handlowym. W swojej karierze zawodowej przeprowadzał z sukcesem projekty akwizycyjne, integracyjne, skoncentrowane na szybkim wzroście, jak i projekty restrukturyzacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym. Ważnym elementem działalności Pana Tomasza Malickiego jest budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach, które przekładają się na wzrost wartości firmy dla Akcjonariuszy, jak i rozwój personelu. Pan Tomasz Malicki ukończył Politechnikę Gdańską, Wydział Zarządzania i Ekonomii otrzymując Złotą Odznakę Politechniki Gdańskiej oraz studia MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański przy współpracy z BCC w Warszawie. Posiada również uprawnienia Coacha. Pan Tomasz Malicki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym nie zajmuje się̨ interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500). Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty