Notowania

WSE Korekta raportu bieżącego nr 68/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) z uwagi na omyłkę niniejszym dokonuje korekty załącznika nr 1 raportu bieżącego nr 68/2019 z dnia 8 października 2019 roku w zakresie wskazanym poniżej.
Dotychczasowe brzmienie wiersza drugiego kolumny drugiej załącznika nr 1 - Liczba głosów z akcji: 65 559 638 Prawidłowe brzmienie wiersza drugiego kolumny drugiej załącznika nr 1 - Liczba głosów z akcji: 65 590 638 Dotychczasowe brzmienie wiersza szóstego kolumny czwartej załącznika nr 1 - Procent ogólnej liczby głosów: 17,63 % Prawidłowe brzmienie wiersza szóstego kolumny czwartej załącznika nr 1 - Procent ogólnej liczby głosów: 17,62 % Dotychczasowe brzmienie wiersza siódmego kolumny czwartej załącznika nr 1 - Procent ogólnej liczby głosów: 20,92 % Prawidłowe brzmienie wiersza siódmego kolumny czwartej załącznika nr 1- Procent ogólnej liczby głosów: 20,91 % Załącznik nr 1 – Lista akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Work Service S.A. z dnia 8 października 2019 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Podstawna prawna: - art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty