Notowania

MENNICA: strona spółki
9.10.2019, 11:33

MNC Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku oraz numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, informuje, że w następstwie dokonania na koniec III kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.122.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 września 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 69 811 503,71 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset trzy i 71/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).
Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 75 822 034,57 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery i 57/100 złotych). W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec III kwartału 2019 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2019 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy w kwocie 6 010 530,86 zł (słownie: sześć milionów dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści i 86/100 złotych). Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Inne komunikaty