Notowania

GKI Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 08 października 2019 r., powziął informację o podpisaniu przez Zamawiającego datowanej na 01 października 2019 r. umowy na realizację inwestycji budowlanej pn.: „Budowa magazynów Pack2 No1 i No2 w Biskupicach Podgórnych” zawartej przez spółkę zależną drugiego stopnia Emitenta Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (jako Wykonawca), ze spółką LG Chem Wrocław Energy Sp. z o. o. (jako Zamawiający), o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 33.147.194,47 zł netto.
Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 31.03.2020 r. Łączna suma kar umownych przewidziana w umowie nie może przekraczać wartości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, choć Zmawiający ma prawo dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach. Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Inne komunikaty