Notowania

KST Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) przekazuje informację że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) Aneks o charakterze technicznym do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17.12.2009 r. (dalej „Umowa”). Na mocy postanowień powyższego Aneksu przedłużono termin obowiązywania Umowy do dnia 31.10.2019 r. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Emitent zamierza w ciągu najbliższego miesiąca podpisać kolejny aneks do Umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A. przedłużający termin obowiązywania Umowy. O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 55/2009 z dnia 18.12.2009 roku, nr 30/2010 z dnia 07.12.2010 roku, nr 11/2011 z dnia 24.01.2011 roku, nr 50/2011 z dnia 02.12.2011, nr 40/2012 z dnia 07.12.2012 roku, nr 37/2013 z dnia 06.12.2013 roku, nr 05/2014 z dnia 28.01.2014, nr 42/2014 z dnia 05.12.2014 roku, nr 29/2015 z dnia 08.12.2015 roku, nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 roku, nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 roku, nr 8/2018 z dnia 08.03.2018 roku, nr 23/2018 z dnia 04.07.2018 roku oraz nr 36/2018 z dnia 3.10.2018 r. Wyżej wymieniona umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Emitenta.

Inne komunikaty