Notowania

KANIA: strona spółki
9.10.2019, 15:20

KAN Zarzuty dłużnika przeciwko uchwale Rady Wierzycieli

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), informują, iż dnia 8 października 2019 r. zarządca, ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym otrzymał potwierdzenie złożenia tego dnia w Sądzie przez Spółkę (jako dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym), reprezentowaną przez jej zarząd, zarzutów przeciwko uchwale Rady Wierzycieli z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Cedrob S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 71/2019. Przedmiotowa uchwała została zaskarżona w zakresie zatwierdzenia warunków dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki, które przewidują iż:
1) Spółka może w każdym czasie wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy; 2) w przypadku zawarcia zobowiązującej warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu dzierżawy przez Spółkę z innym podmiotem niż dzierżawca lub podmiot należący do grupy kapitałowej dzierżawcy, dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy.

Inne komunikaty