Notowania

WIKANA: strona spółki
9.10.2019, 15:27

WIK Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd WIKANA S.A. (dalej również: „Spółka”) niniejszym informuje, że w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 19 października 2019 r. „Ofertę Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.”, na podstawie której Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1 500 000 akcji Spółki, w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji w dniach od 20 września 2019 r. do 3 października 2019 r. została prawidłowo złożona jedna oferta sprzedaży na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym WIKANA S.A. i uprawniających do oddania 237 006 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,184% ogólnej liczby głosów.
Akcje, co do których została złożona oferta sprzedaży, w liczbie 237 006 sztuk, zostały nabyte przez Spółkę w dniu 9 października 2019 r. za łączną cenę 237 006,00 zł, to jest po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Zgodnie z treścią uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku akcje własne zostały nabyte celem ich umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

Inne komunikaty